duminică, 13 ianuarie 2019

{Versetul săptămânii}: „Eu voi deschide gura ta și te voi învăța ce să grăiești”


Aceste versete în aduc aminte de cele din Evanghelia după Luca, de la capitolul al 2-lea, când îi întărește pe ucenici spunându-le: „Nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau ce veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi.” (Luca 12, 11-12) Sfântul Ioan Gură de Aur precizează în omiliile sale: ”Tu, însă, minunează-te de ucenicii Domnului, că îndată ce au auzit pe Domnul spunându-le: Nu vă îngrijiți, au crezut, au ascultat și nimic din cele înfricoșătoare nu i-a spăimântat. Iar dacă spui că Domnul le-a dat destulă mângâiere prin cuvintele: Duhul Tatălui nostru va fi Cel Ce grăiește, apoi, tocmai pentru aceasta mai cu seamă mă minunez de ei că nu s-au îndoit, nici n-au cerut Domnului să-i scape de chinuri și de suferințe. Și aveau să le sufere nu doi sau trei ani, ci toată viața lor. Că asta a vrut să spună Domnul, când le-a zis: Iar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui (Matei 10, 22). Domnul vrea ca faptele mari săvârșite de apostoli să nu fie numai opera Lui, ci și a ucenicilor Săi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXIII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 413)”
Cât de minunat este Domnul!
Doar să credem că dacă ne cheamă la ceva, El ne va da cuvânt cu putere!

duminică, 6 ianuarie 2019

{Versetul săptămânii}: „Şi a crezut Avram pe Domnul şi i s-a socotit aceasta ca dreptate.“


Acest fragment biblic consemnează aşa-zisa „îndreptăţire din credinţă“, după cum o numeşte Sfântul Ioan Gură de Aur, adică dreptatea cuvenită credincioşiei lui Avraam. Arătându-i patriarhului cerul înstelat, în toată măreţia sa, şi comparând cu acesta poporul al cărui strămoş va fi, cu toate că promisiunea este de departe mai presus de firea şi de rânduiala omenească, acum, când încă o dată Avraam dă dovadă de o credinţă puternică - „şi a crezut Avram...“ -, Dumnezeu, în bunătatea Sa, socoteşte aceasta „ca dreptate“, sau, după alte traduceri ale Sfintei Scripturi, „spre îndreptăţire“. Noţiunea de dreptate în acest caz nu trebuie înţeleasă doar ca o justă punere în balanţă a meritelor patriarhului cu răsplata cuvenită, ci dreptatea lui se constituie în încrederea că Dumnezeu răspunde la frământările sale. Un comentariu extrem de interesant la versetul de mai sus întâlnim într-o notă a Bibliei sau Sfintei Scripturi, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta. Aici aflăm că, pe baza acestui text, „Sfântul Apostol Pavel îşi va construi doctrina asupra îndreptăţirii prin credinţă (vezi Epistola către Romani, capitolul 4, versetele 3-5: „Căci, ce spune Scriptura? Şi «Avraam a crezut lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate». Celui care face fapte, nu i se socoteşte plata după har, ci după datorie; Iar celui care nu face fapte, ci crede în Cel ce îndreptează pe cel păcătos, credinţa lui i se socoteşte ca dreptate“ sau Epistola către Galateni, capitolul 3, versetele 5-7: „Deci Cel care vă dă vouă Duhul şi săvârşeşte minuni la voi, le face, oare, din faptele Legii, sau din ascultarea credinţei? Precum şi Avraam a crezut în Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate. Să ştiţi, deci, că cei ce sunt din credinţă, aceştia sunt fii ai lui Avraam.“), completată în Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 2, versetul 3 („Iar voi puneţi ochii pe cel care poartă haină strălucită şi-i ziceţi: Tu şezi bine aici, pe când săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare, sau: Şezi jos, la picioarele mele“), cu observaţia că omul se îndreptăţeşte şi prin fapte. În Vechiul Testament, prin dreptate se înţelegea, în general, dreapta relaţie dintre om şi Dumnezeu ca parteneri de dialog şi legământ; supunerea omului faţă de Lege; totalitatea elementelor prin care un om putea fi socotit drept în faţa lui Dumnezeu. De vreme ce Avraam nu cunoaşte Legea (venită de abia prin Moise), dreptatea lui se constituie în încrederea că Dumnezeu Îşi va ţine făgăduinţa şi că-i va da ceea ce omeneşte pare imposibil. În ultimă instanţă - conform învăţăturii ortodoxe -, îndreptăţirea se obţine prin har“. (Lucian Apopei)

duminică, 10 ianuarie 2016

”Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mâinile Tale”

Biblia Ortodoxa
Facere 21-22
Matei 8
Psalmi 9
Pilde 3, 1-6

Versetul zilei:

"Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta!". (Ps. 9, 33)

sâmbătă, 9 ianuarie 2016

Domnul, ajutor la vremea potrivita

Biblia OrtodoxaFacere 19-20
Matei 8
Psalmi 9
Pilde 2, 16-22

Versetul zilei:

"Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!". (Ps. 9, 10)

vineri, 8 ianuarie 2016

Invrednicirea omului

Biblia Ortodoxa
Facere 17-18
Matei 7
Psalmi 8
Pilde 2, 6-15

Versetul zilei:

"Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui". (Ps. 8, 6)

joi, 7 ianuarie 2016

Ajutorul de la Dumnezeu

Biblia OrtodoxaFacere 15-16
Matei 7
Psalmi 7
Pilde 2, 1-5

Versetul zilei:

"Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt". (Ps. 7, 17)

miercuri, 6 ianuarie 2016

Îndărătnicia omoară pe cei proşti şi nepăsarea pierde pe cei fără minte

Biblia Ortodoxa
Facere 13-14
Matei 7
Psalmi 6
Pilde 1, 29-33

Versetul zilei:

"Iar cel ce mă ascultă va trăi în pace şi linişte şi de rele nu se va teme". (Pilde 1, 33)